Cement pre
najväčšie zaťaženie
a namáhané
konštrukcie

SupraCEM
vysokopevnostný portlandský cement 42,5 R

Vysokopevnostný portlandský cement pre betóny s požiadavkou
najvyšších pevností, potrebou rýchleho oddebnenia alebo zaťaženia
konštrukcie, vhodný na betonáže aj v chladnejšom počasí vďaka
vysokému vývinu hydratačného tepla.

Použitie

 • betóny vysokých pevnostných tried a betóny, kde je nutné rýchle
  odformovanie

 • náročné konštrukcie zo železobetónu aj prostého betónu
  (napr. schodiská, stĺpy, múry a pod.)

 • drobné betónové prvky (tvárnice, dlažba a pod.)

Výhody

 • rýchly nárast počiatočných pevností umožňuje
   

  • rýchle odformovanie výrobkov
  • rýchlu pochôdznosť betónových plôch
  • rýchle zaťaženie zhotovených betónov
 • vysoké počiatočné aj koncové pevnosti v tlaku
 • dobrá spracovateľnosť, farebná stálosť a nízke objemové zmeny
 • vysoký vývin hydratačného tepla umožňuje betonáže aj v chlad-
  nejšom počasí

Fyzikálne a mechanické
vlastnosti
Norma
STN EN 197-1: 2011
CEMMAC
SUPRACEM
Pevn. v tlaku po 2 dňoch (MPa) min. 20 MPa 29 – 36 MPa
Pevn. v tlaku po 28 dňoch (MPa) 42,5 – 62,5 MPa 57 – 62 MPa
Zaciatok tuhnutia (min) >=60 210 +- 30 min.

Cement spĺňa vyhl. c. 275/2004 Z. z. o redukovanom obsahu Cr6+.Kvalitu cementov dozoruje TSÚS Bratislava. CEMMAC je držitelom certifikátu manažmentu kvality ISO 9001: 2008 a environmentálneho manažmentu ISO 14001: 2004.


Nárast pevností SUPRACEMu