Preberanie odpadov

Podmienky preberania odpadov určených na energetické/materiálové zhodnocovanie

– Alternatívne palivá (TAP) a (KAP) na báze odpadov, ktoré sú preberané za účelom energetického/materiálneho zhodnocovania, musia spĺňať podmienky uvedené v Prevádzkovom poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov.
– Kvalitatívne požiadavky.

Tuhé alternatívne palivá (TAP) musia pri preberaní do zariadenia na zhodnocovanie odpadov spĺňať nasledovné kvalitatívne parametre:

Parameter Metóda analýzy Medzná hodnota Jednotka
Obsah popola STN P CEN/TS 154-14 2 max. 20 %
Obsah vody STN P CEN/TS 154-14 2 max. 25 hm. %
Výhrevnosť STN EN 15400 Hlavný horák = min. 18 MJ/kg
Kalcinačný horák = min. 10 MJ/kg
Cl STN EN 15408 max. 1,5 %
Hg STN EN 15411 max. 2,0 mg/kg

Zoznam odpadov, ktoré je možné energeticky/materiálovo zhodnocovať v prevádzke cementárne CEMMAC a.s.

Katalógové číslo Názov odpadu
01 04 09 Odpadový piesok a íly
02 01 04 Odpadové plasty (okrem obalov)
02 07 04 Materiály nevhodné na spotrebu alebo na spracovanie
03 01 01 Odpadová kôra a korok
03 01 05 Piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04
03 03 01 Odpadová kôra a drevo
03 03 07 Mechanicky oddelené výmety z recyklácie papiera a lepenky
04 01 01 Odpadová glejovka a štiepenka
04 02 09 Odpad z kompozitných materiálov (impregnovaný textil
04 02 10 Organické látky prírodného pôvodu (napr. tuky, vosky)
04 02 21 Odpad z nespracovaných textilných vlákien
04 02 22 Odpad zo spracovaných textilných vlákien
07 02 13 Odpadový plast
07 02 99 Odpady inak nešpecifikované
10 01 03 Popolček z rašeliny a (neupraveného) dreva
10 01 05 Tuhé reakčné splodiny z odsírenia dymových plynov na báze vápnika
10 09 08 Odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie iné ako uvedené v 10 09 07
12 01 05 Hobliny a triesky z plastov
12 01 06 Minerálne rezné oleje obsahujúce halogény okrem emulzií a roztokov
12 01 07 Minerálne rezné oleje neobsahujúce halogény okrem emulzií a roztokov
12 01 10 Syntetické rezné oleje
12 01 12 Použité vosky a tuky
12 01 19 Biologicky ľahko rozložiteľný strojový olej
13 01 10 Nechlórované minerálne hydraulické oleje
13 01 11 Syntetické hydraulické oleje
13 01 12 Biologicky ľahko rozložiteľné hydraulické oleje
13 01 13 Iné hydraulické oleje
13 02 05 Nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje
13 02 06 Syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje
13 02 07 Biologicky ľahko rozložiteľné syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje
13 02 08 né motorové, prevodové a mazacie oleje
13 03 06 Chlórované minerálne izolačné a teplonosné oleje iné ako uvedené v 13 03 01
13 03 07 Nechlórované minerálne izolačné a teplonosné oleje
13 03 08 Syntetické izolačné a teplonosné oleje
13 03 09 Biologicky ľahko rozložiteľné syntetické izolačné a teplonosné oleje
13 03 10 Iné izolačné a teplonosné oleje
13 04 01 Odpadové oleje z prevádzky lodí vnútrozemskej plavby
13 07 03 Iné palivá (vrátane zmesí)
15 01 01 Obaly z papiera a lepenky
15 01 02 Obaly z plastov
15 01 03 Obaly z dreva
15 01 05 Kompozitné obaly
15 01 06 Zmiešané obaly
15 01 09 Obaly z textilu
15 01 10 Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok, alebo kontaminované nebezpečnými látkami
15 02 02 Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami
15 02 03 Absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy
16 01 03 Opotrebované pneumatiky
16 01 19 Plasty
16 02 14 Vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13
16 02 16 Časti odstránené z vyradených zariadení iné ako uvedené v 16 02 15
16 03 06 Organické odpady iné ako uvedené v 16 03 05
17 02 01 Drevo
17 02 03 Plasty
19 02 11 Iné odpady obsahujúce nebezpečné látky
19 08 12 Kaly z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 11
19 09 02 Kaly z čírenia vody
19 12 01 Papier a lepenka
19 12 04 Plasty a guma
19 12 08 Textílie
19 12 10 Horľavý odpad (palivo z odpadov)
19 12 12 Iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné ako 19 12 11
20 01 01 Papier a lepenka
20 01 10 Šatstvo
20 01 11 Textílie
20 01 26 Oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25
20 01 38 Drevo iné ako uvedené v 20 01 37
20 01 39 Plasty
20 03 02 Odpad z trhovísk