História

1883 taliansky podnikateľ Giovanni Batista Pisetta založil v miestach terajšej cementárne vápencový lom, z ktorého dodával vápencové kvádre na stavbu železníc.
1891 skúšky suroviny potvrdili jej vhodnosť na výrobu románskeho cementu.
1895 až 1914 Pisetta dal postaviť dve murované pece na pálenie slinku s výkonom 70 q na pec. Neskôr pribudli ešte tri murované pece na pálenie vápna, každá s výkonom asi 140 q.
1922 skúšky vykonané vo Výskumnom ústave v Brne a v Berlíne potvrdili prvotriednu kvalitu vápencov a slieňov, mimoriadne chemicko – fyzikálne vlastnosti pre výrobu portlandských cementov.
1926 rodina Spiškovcov odkúpila od Pisettu miestne lomy, utvorila akciovú spoločnosť Moravsko – slovenské cementárne a zadala výstavbu cementárne firme Curt von Gruber z Berlína.
1929 bola postavená cementáreň v jej novodobej podobe s jednou pecou s výkonom 100 ton slinku za deň. Cementáreň mala v tom čase kladivový drvič, sušiaci bubon, surovinový mlyn, cementový mlyn, dve silá na cement a ručnú baliareň.
1943 pribudli dve šachtové pece, štyri cementové silá, slinkovňa, surovinový mlyn, druhý cementový mlyn.
1945 po skončení 2. svetovej vojny, cementáreň v Hornom Srní ako prvá na Slovensku začala s výrobou cementu.
1947 cementáreň sa stala súčasťou Slovenských cementární a vápeniek, podnikové riaditeľstvo so sídlom v Trenčíne.
1948 postavená štvrtá šachtová pec, ťažba v lome sa mechanizuje bágrami.
1950 vznikla samostatná organizačná jednotka – Hornosrnianska cementáreň, štátny podnik s pridruženou vápenkou v Novom Meste nad Váhom.
1959 veľká modernizácia závodu. Boli vybudované štyri šachtové pece, drviareň, šesť surovinových zásobníkov, surovinová mlynica, tri železobetónové homogenizačné silá, druhý mlyn a dva veterné triediče a kompletná sušiareň trosky.
1968 bola do prevádzky uvedená 5. šachtová pec.
1970 vybudovanie elektrofiltra na odprášenie pecí.
1988 boli vybudované dve betónové slinkové silá s kapacitou 15 000 ton slinku
1994 do prevádzky uvedený elektrofilter, vďaka ktorému dnes závod vypúšťa menej emisií než západoeurópske cementárne
1998 zahájenie výstavby novej linky rotačnej pece.V rámci rekonštrukcie bola postavená rotačná pec s päťstupňovým cyklónovým výmenníkom tepla typu LUCE a kalcinačným kanálom, chladič slinku, drviareň suroviny, predhomogenizačná skládka, homogenizačné silo, mlynica uhlia.
2000 zahájené dávkovanie suroviny do pecnej linky, zahájenie výstavby sušiarne trosky.
2001 uvedenie sušiarne trosky do prevádzky.
2003 nová mlynica cementu – uvedenie do prevádzky
2004 využívanie TAP pri výpale slinku, zníženie obsahu Cr6+ v cemente
2005 odvod pecných plynov, by-pass -likvidácia chlóru v systéme
2006 modernizácia expedície VLC na autocisterny
2007 doprava a dávkovanie prísad do mlyníc cementov
2008 zahájenie výstavby popolčekových síl a skladu olejov, príprava výstavby cementového sila
2009 nové cementové silo + exped., popolčekové silá – uvedenie do prevádzky
2010 doplnenie zásobníkov a dávkovacích váh na mlyniciach suroviny
2011 dávkovanie intenzifikátora mlenia do mlyníc cementu, začiatok rekonštrukcie chladiča slinku