Ideálny cement pre výrobu transportbetónu

Cement CEM II/B-M (S-V) 42,5N usage


Kvalita
Kvalitu cementov dozoruje
TSÚS Bratislava.
CEMMAC je držiteľom
certifikátu manažmentu
kvality ISO 9001: 2008
a environmentálneho
manažmentu
ISO 14001: 2004.
Redukované emisie CO2
Obsah trikalcium aluminátu v
tomto cemente je menej ako
5%.

CEM II/C-M (S-LL) 32,5 R
Portlandský kompozitný cement

Univerzálny rýchloväzný cement s mimoriadne dobrou spracovateľnosťou a objemovou stálosťou, určený pre všetky typy betónov a mált v bytovej aj občianskej výstavbe.


Charakteristika

CEM II/C-M (S-LL) 32,5 R je cement vyrobený jemným zomletím portlandského slinku, sadrovca a vápenca s vysokopecnou granulovanou troskou (36-50 % podľa STN EN 197-5). Dosahuje 2-dňové pevnosti v rozmedzí od 13 do 16 MPa a normalizované 28-dňové pevnosti 40 až 45 MPa.


Použitie

  • prostý betón a železobetón
  • základy a základové dosky
  • betóny nižších a stredných pevnostných tried
  • výroba drobných betónových prvkov a konštrukcií
  • podkladové betóny, cementové potery a omietky


Výhody

  • primerane rýchly nárast pevností
  • vynikajúca spracovateľnosť zjednodušuje ukladanie betónov a uľahčuje hladenie poterov
  • vysoká plasticita zlepšuje čerpateľnosť a zjednodušuje strojové spracovanie poterov a omietok
  • nižší vývin hydratačného tepla
  • stredne vysoké koncové pevnosti

Fyzikálne a mechanické
vlastnosti
Norma
STN EN 197-1
CEMMAC
CEM II/C-M (S-LL) 32,5 R
Pevn. v tlaku po 2 dňoch (MPa) =< 10 13 – 16
Pevn. v tlaku po 28 dňoch (MPa) => 32,5 =< 52,5 40 – 45
Začiatok tuhnutia (min) => 75 230 – 290
Obj. stálosť – Le-Chatelier (mm) =< 10 =< 2
Obsah SO 3 (%) =< 4,0 2,5-2,7
Obsah Cl (%) =< 0,10 0,04-0,09


Cement CEM II/C-M (S-LL) 32,5N usage