UNIVERSAL 32,5 R

Univerzálny cement na bežné betonáže

Cement UNIVERSAL 32,5 R


Kvalita
Kvalitu cementov dozoruje
TSÚS Bratislava.
CEMMAC je držiteľom
certifikátu manažmentu
kvality ISO 9001: 2008
a environmentálneho
manažmentu
ISO 14001: 2004.

Obsah trikalcium aluminátu v
tomto cemente je menej ako
5%.


ECO


CO2

UNIVERSAL 32,5 R
Portlandský kompozitný cement

Univerzálny rýchloväzný cement s mimoriadne dobrou spracovateľnosťou a objemovou stálosťou, určený pre všetky typy betónov a mált v bytovej aj občianskej výstavbe.


Charakteristika

CEM II/C-M (S-LL) 32,5 R je cement vyrobený jemným zomletím portlandského slinku, sadrovca a vápenca s vysokopecnou granulovanou troskou (36-50 % podľa STN EN 197-5). Dosahuje 2-dňové pevnosti v rozmedzí od 14 do 18MPa a normalizované 28-dňové pevnosti 42 až 46 MPa.


Použitie

  • prostý betón a železobetón
  • základy a základové dosky
  • betóny nižších a stredných pevnostných tried
  • výroba drobných betónových prvkov a konštrukcií
  • podkladové betóny, cementové potery a omietky


Výhody

  • primerane rýchly nárast pevností
  • vynikajúca spracovateľnosť zjednodušuje ukladanie betónov a uľahčuje hladenie poterov
  • vysoká plasticita zlepšuje čerpateľnosť a zjednodušuje strojové spracovanie poterov a omietok
  • nižší vývin hydratačného tepla
  • stredne vysoké koncové pevnosti

Fyzikálne a mechanické
vlastnosti
Norma
STN EN 197-1
CEMMAC
CEM II/C-M (S-LL) 32,5 R
Pevn. v tlaku po 2 dňoch (MPa) =< 10 14 – 18
Pevn. v tlaku po 28 dňoch (MPa) => 32,5 =< 52,5 42 – 46
Začiatok tuhnutia (min) =< 75 220 – 260
Obj. stálosť – Le-Chatelier (mm) =< 10 0 – 1,0
Obsah SO 3 (%) =< 4,0 2,6 – 2,7
Obsah Cl (%) =< 0,10 0,06 – 0,09


Cement UNIVERSAL 32,5 R