Cement pre
najväčšie zaťaženie a namáhané konštrukcie

Cement CEM I 42,5R usage


Kvalita
Kvalitu cementov dozoruje
TSÚS Bratislava.
CEMMAC je držiteľom
certifikátu manažmentu
kvality ISO 9001: 2008
a environmentálneho
manažmentu
ISO 14001: 2004.

CEM I 42,5 R
portlandský cement

Vysokopevnostný čistý portlandský cement pre betóny s požiadavkou najvyšších pevností, potrebou rýchleho oddebnenia alebo zaťaženia konštrukcie, vhodný na betonáže aj v chladnejšom počasí.


Charakteristika

CEM I 42,5 R je charakteristický rýchlym nárastom pevností, pričom dosahuje vysoké počiatočné i koncové pevnosti (po 2 dňoch v rozmedzí 29 až 36 MPa, po 28 dňoch od 57 až 62 MPa). Počas tuhnutia sa prejavuje vysokým vývinom hydratačného tepla.


Použitie

 • betóny vysokých pevnostných tried a betóny, kde je nutné rýchle odformovanie
 • náročné konštrukcie zo železobetónu aj prostého betónu (mostové konštrukcie, piliere a pod.)
 • výroba prefabrikátov a suchých omietkových zmesí
 • cementobetónové kryty a vysoko namáhané betónové plochy
 • priemyselné podlahy
 • všetky druhy priemyselných a občianskych stavieb


Výhody

 • rýchly nárast počiatočných pevností umožňuje
  • rýchle odformovanie výrobkov
  • rýchlu pochôdznosť betónových plôch
  • rýchle zaťaženie zhotovených betónov
 • vysoké počiatočné aj koncové pevnosti v tlaku
 • dobrá spracovateľnosť, farebná stálosť a nízke objemové zmeny
 • vysoký vývin hydratačného tepla umožňuje betonáže aj v chladnejšom počasí

Fyzikálne a mechanické
vlastnosti
Norma
STN EN 197-1
CEMMAC
CEM I 42,5 R
Pevn. v tlaku po 2 dňoch (MPa) => 20 29 – 36
Pevn. v tlaku po 28 dňoch (MPa) => 42,5 =< 62,5 57 – 62
Začiatok tuhnutia (min) => 60 210 +- 30
Obj. stálosť – Le-Chatelier (mm) =< 10 0,0 – 1,3
Obsah SO 3 (%) =< 4 3,2 +- 0,2
Obsah Cl (%) =< 0,1 0,03 – 0,02
Obsah trikalcium aluminátu v tomto cemente je menej ako 5%.


Nárast pevností CEM I 42,5 RCement CEM I 42,5R graph