Fond CEMMAC

Fond CEMMAC


O Fonde

Už pôvodný zakladateľ cementárne CEMMAC sa vyznačoval tým, že sa k svojmu podnikaniu staval zodpovedne, bol štedrý k svojim zamestnancom a pomáhal obci pri jej rozvíjaní. V tomto duchu fabrika pokračovala celé desaťročia, keď nezištne poskytovala pomoc tím, ktorí mali núdzu a potrebovali pomoc. I kvôli tomu, že počet žiadateľov neustále rástol, potrebovali sme našim aktivitám dať systém, a v snahe dosiahnuť ešte vyššiu systematickosť a transparentnosť pri prerozdeľovaní prostriedkov, bol v roku 2015 zriadený neinvestičný fond CEMMAC.

Fond CEMMAC a podľa jasných pravidiel podáva pomocnú ruku predovšetkým deťom, mládeži aj jednotlivcom, ktorí sú odkázaní na pomoc bez vlastného zavinenia.

Sme si vedomí toho, že mať možnosť podnikať z nerastných zdrojov v extraviláne obce, treba oplatiť rovnakou mincou, preto považujeme vo firme za samozrejmosť, že komunite musíme niečo vrátiť.CEMMAC je fabrikou, ktorá bezprostredne ovplyvňuje životy obyvateľov z okolia cementárne a väčšina aktivít je nasmerovaná práve k nim. Okrem prispievania z fondu CEMMAC, podporujeme šport a vzdelávane (firma vybudovala v obci multifunkčný športový areál, podporila výstavbu futbalového štadióna a poskytla naň svoje pozemky a podporujeme miestnu školu).

V súčasnosti sú dary z fondu CEMMAC možné získať na nasledovné účely:

  • podpora vzdelávacích zariadení pre deti a mládež, vrátane finančného a materiálneho zabezpečenia týchto zariadení a podpora materiálno-technickej základne školských zariadení,
  • podpora vzdelávacích aktivít a súťaží detí a mládeže, podpora športových a kultúrnych aktivít detí a mládeže,
  • podpora občanov so zdravotným postihnutím s cieľom ich začlenenia sa do spoločnosti,
  • podpora športových aktivít občanov všetkých vekových kategórií a podpora zariadení, umožňujúcich športové aktivity občanov,
  • podpora aktivít zdravotne znevýhodnených občanov vrátane detí a mládeže,
  • individuálne určená pomoc pre jednotlivca alebo pre skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života, v naliehavej finančnej tiesni alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou alebo pri nepriaznivej životnej situácii, do ktorej sa nedostali vedome vlastnou vinou.

Štatút na stiahnutie

Pridelené sumy

Od vzniku Fondu sme podporili aktivity v celkovej sume viac ako 30 000 eur.
Pridelené sumy za uplynulé roky

Žiadosť o príspevok

  • Žiadosť o podporu z fondu CEMMAC musí byť podaná v slovenskom jazyku, musí obsahovať údaje o žiadateľovi, účel dotácie, pre koho bude príspevok použitý a čas využitia.
  • Žiadosť si môžete stiahnuť elektronicky na tomto linku a môže byť doručená poštou, e-mailom na adresu a.kralikova@cemmac.sk, alebo osobne do sídla spoločnosti CEMMAC najneskôr do 30.06.2019.
  • Predložené žiadosti budú posúdené vedením cementárne. Úspešných ako aj neúspešných žiadateľov budeme informovať písomne v nasledujúcich pracovných dňoch. Úspešných žiadateľov vyzve v nasledujúcich dňoch Správca Programu na uzavretie Zmluvy o poskytnutí príspevku.