Fond CEMMAC

Fond CEMMAC


O Fonde

Už pôvodný zakladateľ cementárne CEMMAC sa vyznačoval tým, že sa k svojmu podnikaniu staval zodpovedne, bol štedrý k svojim zamestnancom a pomáhal obci pri jej rozvíjaní. V tomto duchu fabrika pokračovala celé desaťročia, keď nezištne poskytovala pomoc tím, ktorí mali núdzu a potrebovali pomoc. I kvôli tomu, že počet žiadateľov v posledných rokoch neustále rástol, bolo nutné dať prideľovaniu systém. V snahe dosiahnuť vyššiu transparentnosť pri prerozdeľovaní prostriedkov, bol v roku 2015 zriadený neinvestičný fond CEMMAC.

Fond CEMMAC podľa jasných pravidiel a kritérií žiadateľov podáva pomocnú ruku predovšetkým deťom, mládeži aj jednotlivcom, ktorí sú odkázaní na pomoc bez vlastného zavinenia.

Sme si vedomí, že mať možnosť podnikať z nerastných zdrojov v bezprostrednej blízkosti obce, nám dáva možnosť rozvíjať naše podnikateľské aktivity. Vo firme preto považujeme za samozrejmosť, že s miestnou komunitou budujeme partnerské vzťahy. CEMMAC je fabrikou, ktorá bezprostredne ovplyvňuje životy obyvateľov z okolia cementárne a väčšina aktivít je nasmerovaná práve k nim. Okrem aktivít Fondu CEMMAC, podporujeme šport a vzdelávanie (firma vybudovala v obci multifunkčný športový areál, podporila výstavbu futbalového štadióna a poskytla naň svoje pozemky a podporujeme miestnu školu).

V súčasnosti je možné získať príspevky z Fondu CEMMAC na nasledovné účely:

  • podpora vzdelávacích zariadení pre deti a mládež, vrátane finančného a materiálneho zabezpečenia týchto zariadení a podpora materiálno-technickej základne školských zariadení,
  • podpora vzdelávacích aktivít a súťaží detí a mládeže, podpora športových a kultúrnych aktivít detí a mládeže,
  • podpora občanov so zdravotným postihnutím s cieľom ich začlenenia sa do spoločnosti,
  • podpora športových aktivít občanov všetkých vekových kategórií a podpora zariadení, umožňujúcich športové aktivity občanov,
  • podpora aktivít zdravotne znevýhodnených občanov vrátane detí a mládeže,
  • individuálne určená pomoc pre jednotlivca alebo pre skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života, v naliehavej finančnej tiesni alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou alebo pri nepriaznivej životnej situácii, do ktorej sa nedostali vedome vlastnou vinou.

Štatút na stiahnutie

Pridelené sumy

Výročná správa 2015
Výročná správa 2016
Výročná správa 2017
Výročná správa 2018
Výročná správa 2019
Výročná správa 2020
Výročná správa 2021
Výročná správa 2022

Od vzniku Fondu sme podporili aktivity v celkovej sume viac ako 106 000 eur.
Pridelené sumy za uplynulé roky

Žiadosť o príspevok

  • Žiadosť o podporu z fondu CEMMAC musí byť podaná v slovenskom jazyku, musí obsahovať údaje o žiadateľovi, účel dotácie, pre koho bude príspevok použitý a čas využitia.
  • Žiadosť si môžete stiahnuť elektronicky na tomto linku a môže byť doručená poštou, e-mailom na adresu a.kralikova@cemmac.sk, alebo osobne do sídla spoločnosti CEMMAC najneskôr do 30.06. v každom roku.
  • Predložené žiadosti budú posúdené vedením cementárne. Úspešných ako aj neúspešných žiadateľov budeme informovať písomne v nasledujúcich pracovných dňoch. Úspešných žiadateľov vyzve v nasledujúcich dňoch Správca Programu na uzavretie Zmluvy o poskytnutí príspevku.