Ideálny cement pre výrobu transportbetónu

Cement CEM II/B-M (S-V) 42,5N usage


Kvalita
Kvalitu cementov dozoruje
TSÚS Bratislava.
CEMMAC je držiteľom
certifikátu manažmentu
kvality ISO 9001: 2008
a environmentálneho
manažmentu
ISO 14001: 2004.
Redukované emisie CO2
Obsah trikalcium aluminátu v
tomto cemente je menej ako
5%.

CEM II/B-M (S-LL) 42,5 N
portlandský zmesový cement

Univerzálny cement pre všetky betonárske práce, pri ktorých sa vyžadujú vysoké koncové pevnosti s normálnym nábehom a vyššia zaťažiteľnosť konštrukcie. Ideálny cement pre výrobu transportbetónu. Nižší vývin hydratačného tepla ho predurčuje aj pre betonáže v teplom počasí.


Charakteristika

CEM II/B-M (S-LL) 42,5 N je cement vyrobený jemným zomletím portlandského slinku, sadrovca a vápenca s vysokopecnou granulovanou troskou (21-35 % podľa EN 197-1). Dosahuje 2-dňové pevnosti v rozmedzí od 19 do 23 MPa a normalizované 28-dňové pevnosti 48 až 53 MPa.


Použitie

  • betón aj vyšších pevnostných tried
  • monolitické a masívne betónové konštrukcie
  • striekané betóny
  • betónové výrobky
  • podkladové betóny a cementové potery


Výhody

  • veľmi dobrá spracovateľnosť a objemová stálosť
  • veľmi dobrá čerpateľnosť betónov
  • stredne rýchly nárast pevností
  • stredne vysoké hydratačné teplo
  • vysoké koncové pevnosti

Fyzikálne a mechanické
vlastnosti
Norma
STN EN 197-1
CEMMAC
CEM II/B-M (S-LL) 42,5 N
Pevn. v tlaku po 2 dňoch (MPa) =< 10 19 – 23
Pevn. v tlaku po 28 dňoch (MPa) => 42,5 =< 62,5 48 – 53
Začiatok tuhnutia (min) => 60 200 – 250
Obj. stálosť – Le-Chatelier (mm) =< 10 0,0 – 1,5
Obsah SO 3 (%) =< 3,5 2,6-2,9
Obsah Cl (%) =< 0,10 0,05-0,09


Cement CEM II/B-M (S-LL) 42,5N usage