Ideálny cement
pre výrobu transportbetónu

Cement CEM II/B-S 42,5N usage


Kvalita
Kvalitu cementov dozoruje
TSÚS Bratislava.
CEMMAC je držiteľom
certifikátu manažmentu
kvality ISO 9001: 2008
a environmentálneho
manažmentu
ISO 14001: 2004.
Redukované emisie CO2

CEM II/B-S 42,5N
portlandský troskový cement

Univerzálny cement pre všetky betonárske práce, pri ktorých sa vyžadujú vysoké koncové pevnosti a vyššia zaťažiteľnosť konštrukcie. Ideálny cement pre výrobu transportbetónu. Nižší vývin hydratačného tepla ho predurčuje aj pre betonáže v teplom počasí.


Charakteristika

CEM II/B-S 42,5N je cement vyrobený jemným zomletím portlandského slinku, granulovanej vysokopecnej trosky (21-35% podľa EN 197 – 1) a sadrovca. Dosahuje 2-dňové pevnosti v rozmedzí od 17 do 24 MPa a normalizované 28-dňové pevnosti 47 až 55 MPa.


Použitie

 • prostý betón a železobetón aj vyšších pevnostných tried
 • monolitické a masívne betónové konštrukcie
 • betónové konštrukcie vodohospodárskych stavieb
 • betónové spevnené plochy
 • betóny a betónové prvky vystavené mechanickému zaťaženiu
 • podkladové betóny a cementové potery


Výhody

 • veľmi dobrá spracovateľnosť a objemová stálosť
 • veľmi dobrá čerpateľnosť betónov
 • nižší vývin hydratačného tepla
 • vysoké koncové pevnosti
 • mierna odolnosť proti chemickej agresivite (do prostredia XA1)

Fyzikálne a mechanické
vlastnosti
Norma
STN EN 197-1
CEMMAC
CEM II/B-S 42,5 N
Pevn. v tlaku po 2 dňoch (MPa) => 10 17 – 24
Pevn. v tlaku po 28 dňoch (MPa) => 42,5 =< 62,5 47 – 55
Začiatok tuhnutia (min) => 60 190 +- 30
Obj. stálosť – Le-Chatelier (mm) =< 10 0,0 – 1,5
Obsah SO 3 (%) =< 3,5 3,1 +- 0,2
Obsah Cl (%) =< 0,10 0,05 +- 0,03
Obsah trikalcium aluminátu v tomto cemente je menej ako 5%.


Nárast pevností CEM II/B-S 42,5NCement CEM II/B-S 42,5N graph