SUPER 42,5 R

Cement pre vysokopevnostné betóny

Cement SUPER 42,5 R


Kvalita
Kvalitu cementov dozoruje TSÚS Bratislava.
CEMMAC je držiteľom certifikátu manažmentu kvality ISO 9001: 2008 a environmentálneho manažmentu ISO 14001: 2004.

Obsah trikalcium aluminátu v tomto cemente je menej ako 5%.


ECO


CO2

SUPER 42,5 R
portlandský troskový cement

Rýchloväzný cement vhodný pre výrobu betónov vysokých pevnostných tried a pre konštrukcie alebo betónové prvky s nutnosťou rýchleho nárastu počiatočných pevností. Vyšší vývin hydratačného tepla ho predurčuje aj pre betonáže pri nižších teplotách okolia.


Charakteristika

CEM II/A-S 42,5R je cement vyrobený jemným zomletím portlandského slinku, granulovanej vysokopecnej trosky (6-20% podľa EN 197 – 1) a sadrovca. Dosahuje mimoriadne vysoké počiatočné 2-dňové pevnosti v rozmedzí od 25 do 29 MPa a normalizované 28-dňove pevnosti 55 až 59 MPa.


Použitie

 • betóny pre náročné betónové konštrukcie
 • betónové prvky a konštrukcie s potrebou rýchleho nárastu počiatočných pevností
 • prefabrikované betónové prvky a stavebné dielce (dlažba, stratené debnenie, obrubníky, …)
 • priemyselné podlahy
 • vonkajšie betónové spevnené plochy
 • prostý betón a železobetón aj vyšších pevnostných tried
 • cementové potery


Výhody

 • rýchly nárast počiatočných pevností a vysoké koncové pevnosti
 • veľmi dobrá spracovateľnosť a objemová stálosť
 • vyšší vývin hydratačného tepla
 • mierna odolnosť proti chemickej agresivite (do prostredia XA1)

Fyzikálne a mechanické
vlastnosti
Norma
STN EN 197-1
CEMMAC
CEM II/A-S 42,5R
Pevn. v tlaku po 2 dňoch (MPa) => 20 25 – 29
Pevn. v tlaku po 28 dňoch (MPa) => 42,5 =< 62,5 55 – 59
Začiatok tuhnutia (min) => 60 160 – 200
Obj. stálosť – Le-Chatelier (mm) =< 10 0,0 – 1,0
Obsah SO 3 (%) =< 4 2,7 – 2,9
Obsah Cl (%) =< 0,10 0,02 – 0,09


Cement CEM I 42,5R graph