Výrobný proces

Výrobný proces cementu v CEMMAC a.s. sa skladá z nasledujúcich podprocesov :

Suroviny
Základnými surovinami pri výrobe cementu sú vápenec a sliene. Ako korekčné suroviny sa ďalej používajú sadrovec, kremičitý piesok a železitá prísada (napr. demetalizovaná oceliarenská troska). Vápenec a sliene sa ťažia v miestnom lome, odkiaľ sú nákladnými autami dopravované do primárnej drviarne. Korekčné prísady sú dodávané externými dodávateľmi.

Skladovanie surovín
Podrvená surovina je uskladnená v kruhovej predhomogenizačnej skládke so zakladaním typu Chevron, ktorá má kapacitu 22,000 t. Odtiaľ je surovina dopravovaná do surovinovej mlynice.

Mletie suroviny
Zmes predhomogenizovaného materiálu zo skládky, korekčného vápenca a korekčných prísad je zomletá v dvojici guľových mlynov s výkonom po 50 t/h, ktoré sú súčasťou pneumatického mlecieho systému. Hotový produkt, surovinová múčka, je uskladnený v priebežnom homogenizačnom sile IBAU s kapacitou 6,000 t. Na sušenie suroviny v mlecom okruhu sa využíva odpadné teplo z rotačnej pece.

Výpal a skladovanie slinku
Výpal slinku prebieha v rotačnej peci s 5-stupňovým cyklónovým výmeníkom tepla a predkalcináciou. Projektovaný výkon rotačnej pece je 1,200 t slinku za deň. Hlavnými fázami výpalu slinku sú kalcinácia uhličitanu vápenatého a tvorba slinkových minerálov. Základným palivom v procese výpalu je jemne zomleté uhlie. Od roku 2006 sa časť tepla potrebného na výpal slinku nahradila alternatívnymi palivami. Vypálený slinok je chladený v roštovom chladiči najnovšej generácie a následne uskladnený v dvojici betónových síl s celkovou kapacitou 14,000 t.

Mletie cementu
Zmes slinku, sadrovca, prípadne prísad (v závislosti od druhu cementu) je zomletá v dvojkomorovom guľovom mlyne, ktorý je súčasťou mlecieho systému s uzavretým okruhom a triedičom tretej generácie. Výsledným produktom je jemne zomletý cement, ktorý je následne uskladnený v cementových silách.

Expedícia cementu
Cemmac a.s. dodáva cement zákazníkom vo forme baleného a voľne loženého produktu.
Balený cement je expedovaný v 25 kg vreciach, ktoré sú uložené na euro-paletách a zafóliované.
Voľne ložený cement je expedovaný cisternovými nákladnými automobilmi.

Riadenie procesu
Riadenie technologických procesov sa uskutočňuje z centrálneho velína, pričom sa v maximálnej miere využíva moderná výpočtová technika. Cemmac a.s. má tiež zabudovaný automatický emisný monitorovací systém.

Kontrola kvality
Kvalitatívne parametre všetkých technologických vstupov a výstupov sú monitorované moderne vybaveným laboratóriom s využitím RTG fluorescenčného analyzátora a difraktometra.