Valné zhromaždenie

Predstavenstvo spoločnosti CEMMAC a.s. so sídlom Cementárska 14/14, 914 42 Horné Srnie, IČO: 31412106, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín v Odd.: Sa, vložke č.: 14/R (ďalej len “spoločnosť“) týmto v súlade s ustanovením § 184 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len “Obchodný zákonník“) a článkom IX. stanov spoločnosti zvoláva

riadne valné zhromaždenie spoločnosti,

ktoré sa bude konať dňa 29. mája 2019 o 12.00 hodine v sídle spoločnosti (Cementárska 14/14, 914 42 Horné Srnie), s nasledovným programom:

  1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia spoločnosti
  2. Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia (predsedu riadneho valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov)
  3. Prerokovanie výročnej správy k 31.12.2018
  4. Informácia členov dozornej rady o výsledkoch kontrolnej činnosti, stanovisko dozornej rady k riadnej účtovnej závierke za rok 2018 a návrhu predstavenstva na rozdelenie zisku
  5. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2018 a návrhu predstavenstva na rozdelenie zisku dosiahnutého v hospodárskom roku začínajúcom 1.1.2018 a končiacom 31.12.2018
  6. Schválenie audítora spoločnosti v zmysle § 19 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve
  7. Zmena stanov spoločnosti
  8. Záver

Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práva účasti akcionára na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti, práva hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia a uplatňovať návrhy je tretí deň predchádzajúci dňu konania riadneho valného zhromaždenia t.j. 26.5.2019.
Prezentácia akcionárov spoločnosti sa uskutoční v mieste konania riadneho valného zhromaždenia spoločnosti dňa 29.5.2019 so začiatkom od 11:30 do 12:00 hod.

viac informácií pre akcionárov >>