Valné zhromaždenie

Predstavenstvo spoločnosti CEMMAC a.s., so sídlom Cementárska 14/14, 914 42 Horné Srnie, IČO: 31 412 106, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sa, vložka 14/R (ďalej len „Spoločnosť“) zvoláva v súlade s ustanoveniami zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a v súlade so stanovami Spoločnosti

Riadne valné zhromaždenie

Spoločnosti (ďalej len „valné zhromaždenie“), ktoré sa bude konať dňa 23.06.2021 o 10.00 hod. v sídle Spoločnosti s týmto programom:

 1. Otvorenie valného zhromaždenia
 2. Voľba orgánov valného zhromaždenia – predsedu, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov
 3. Prerokovanie výročnej správy k 31.12.2020
 4. Informácia členov dozornej rady o výsledkoch kontrolnej činnosti, stanovisko dozornej rady k riadnej účtovnej závierke za rok 2020 a návrhu predstavenstva na rozdelenie zisku
 5. Prerokovanie a schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2020 a rozhodnutie o návrhu predstavenstva na rozdelenie zisku dosiahnutého v hospodárskom roku 2020
 6. Schválenie audítora spoločnosti v zmysle § 19 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve
 7. Rozhodnutie o ukončení obchodovania s akciami Spoločnosti na Burze cenných papierov v Bratislave, a.s. a o tom, že Spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou a stáva sa súkromnou akciovou spoločnosťou
 8. Rozhodnutie o premene podoby a formy zaknihovaných akcií na doručiteľa na listinné akcie na meno a rozhodnutie o premene podoby zaknihovaných akcií na meno na listinné akcie na meno
 9. Rozhodnutie o zmene stanov
 10. Rozhodnutie o nákupe vlastných akcií
 11. Voľba člena dozornej rady
 12. Záver

 

Rozhodujúcim dňom pre uplatnenie práv akcionára zúčastniť sa valného zhromaždenia, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia a uplatňovať návrhy je 20.06.2021. Prezentácia akcionárov pre účasť na valnom zhromaždení sa uskutoční v zmysle stanov Spoločnosti dňa 23.06.2021 v čase od 09.30 hod. do 10.00 hod. v mieste konania valného zhromaždenia. Akcionár sa zúčastňuje valného zhromaždenia na vlastné náklady. Informácie podľa osobitného predpisu zverejňuje Spoločnosť prostredníctvom internetu na www.cemmac.sk.
Akcionár je na valnom zhromaždení povinný dodržiavať epidemické opatrenia podľa platných právnych predpisov a podľa pokynov Spoločnosti.


viac informácií pre akcionárov >>