Univerzálny
cement na celoročné použitie

OPTIMCEM
univerzálny rýchloväzný cement 32,5 R

Univerzálny rýchloväzný cement s mimoriadne dobrou spracovateľ-
nosťou, rýchlejším nárastom počiatočných pevností a objemovou
stálosťou, určený pre všetky typy betonáží.

Použitie

 • prostý betón a železobetón aj vyšších pevnostných tried
 • základy a základové dosky, betónové plochy
 • podkladové betóny a betónové potery
 • podlahy s podlahovým kúrením
 • výroba drobných stavebných prvkov
 • murovacie malty

Výhody

 • veľmi dobrá spracovateľnosť zjednodušuje ukladanie a zhutňo-
 • vanie betónov a uľahčuje hladenie poterov
 • vysoká plasticita zlepšuje čerpateľnosť betónov, poterov a mált
  a umožňuje aj strojové spracovanie

 • optimálny pomer jednotlivých zložiek zlepšuje vodotesnosť
  a súdržnosť
  betónu s výstužou

 • rýchly nárast počiatočných pevností umožňuje rýchlejšiu
  pochôdznosť
  zhotovených plôch

 • je odolný voči chemicky mierne agresívnemu prostrediu

Fyzikálne a mechanické
vlastnosti
Norma
STN EN 197-1: 2011
CEMMAC
OPTIMCEM
Pevn. v tlaku po 2 dňoch (MPa) min. 10 MPa 12 – 18 MPa
Pevn. v tlaku po 28 dňoch (MPa) 32,5 – 52,5 MPa 45 – 52 MPa
Začiatok tuhnutia (min) >=75 225 +- 50 min.

Cement spĺňa vyhl. c. 275/2004 Z. z. o redukovanom obsahu Cr6+.Kvalitu cementov dozoruje TSÚS Bratislava. CEMMAC je držitelom certifikátu manažmentu kvality ISO 9001: 2008 a environmentálneho manažmentu ISO 14001: 2004.


Nárast pevností OPTIMCEMu

Rádionuklidy
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004