Filozofia

Podnikové princípy:

Profesionalita
Prejavujeme ju kvalitnou, efektívnou a vysoko odbornou prácou, pri ktorej rešpektujeme zákony, dodržiavame zásady bezpečnosti práce, ochrany zdravia a životného prostredia a využívame najlepšie dostupné technológie.

Spoľahlivosť
Svoje pracovné úlohy a povinnosti plníme zodpovedne, včas a čestne, v súlade s etickými normami a pri dodržiavaní pracovnej disciplíny.

Stabilita
Rozvoj firmy a jej dlhodobú stabilitu staviame na našej profesionalite a spoľahlivosti. Ako dcérska spoločnosť rakúskeho holdingu ASAMER si udržujeme a upevňujeme svoje postavenie na trhu v Slovenskej republike v zahraničí.

Naše výrobky
Sme výrobcom portlandských a troskoportlandských cementov. Dlhoročné skúsenosti a trvalá snaha o zvyšovanie kvality našich výrobkov sú základom nášho podnikateľského úspechu.

Naši zákazníci
Sme spoľahlivým dodávateľom, ktorý svoje dlhoročné vzťahy so zákazníkmi buduje na stabilnej kvalite, férovej spolupráci a vysokej operatívnosti dodávok, na partnerstve, vzájomnom rešpekte a dôvere.

Naši zamestnanci
Sme atraktívnym zamestnávateľom, ktorý svojim zamestnancom ponúka stabilné a hodnotné pracovné miesta, profesijné vzdelávanie, odborný a osobnostný rast a sociálne istoty. Ľudia – ich odbornosť, schopnosti a skúsenosti – sú pre firmu tou najväčšou hodnotou.

Naši dodávatelia a obchodní partneri
Sme nároční k našim dodávateľom i obchodným partnerom, ale jednáme s nimi vždy otvorene a transparentne. Požadujeme stabilnú kvalitu a komplexný servis, ponúkame hodnotné partnerstvo.

Naše životné a pracovné prostredie
Sme si vedomí svojej zodpovednosti, ktorá vyplýva z využívania prírodných zdrojov. Cieľavedome vykonávame rekultiváciu ťažobných plôch, emisie a imisie redukujeme na technicky najnižšie možné množstvo. Každý v podniku je zodpovedný za poriadok a čistotu na svojom úseku činnosti. Pre bezpečnosť práce a ochranu zdravia svojich zamestnancov robíme všetko, čo je v ľudských silách.

Náš región
Sme si vedomí svojej regionálnej zodpovednosti a preto podporujeme sociálne, športové a kultúrne aktivity v našom regióne. Mimoriadnu pozornosť venujeme mládeži a jej vzdelávaniu.

Naša vízia
Asamer – spojená sila pre generácie

Politiky , Certifikáty
Názov dokumentu Kategória Formát
Politika integrovaného systému manažérstva SMK a EMS PDF Stiahnuť…
Certifikát ISO 9001 , ISO 14001 PDF Stiahnuť…
Zertifikat ISO 9001 , ISO 14001 PDF Stiahnuť…
Certificate ISO 9001 , ISO 14001 PDF Stiahnuť…