Cement vhodný
na masívne konštrukcie a stabilizáciu zemín

Cement CEM III/A 42,5N usage


Kvalita
Kvalitu cementov dozoruje
TSÚS Bratislava.
CEMMAC je držiteľom
certifikátu manažmentu
kvality ISO 9001: 2008
a environmentálneho
manažmentu
ISO 14001: 2004.
Redukované emisie CO2

CEM III/A 42,5 N
troskový cement

Cement pre všetky bežné betonárske práce, pri ktorých sa vyžadujú vysoké koncové pevnosti pri pomalšom náraste pevností a dlhšej dobe spracovateľnosti. Vhodný cement pre výrobu transportbetónu a pre stabilizácie zemín. Nižší vývin hydratačného tepla ho predurčuje aj pre betonáže v teplom počasí a masívne konštrukcie.


Charakteristika

CEM III/A 42,5N je cement vyrobený jemným zomletím portlandského slinku, granulovanej vysokopecnej trosky a sadrovca. Dosahuje 2-dňové pevnosti v rozmedzí od 15 do 20 MPa a normalizované 28-dňové pevnosti 48 až 55 MPa.


Použitie

 • monolitické a masívne betónové konštrukcie
 • prostý betón a železobetón bežných pevnostných tried
 • betónové konštrukcie vodohospodárskych stavieb
 • betónové spevnené plochy
 • betóny a betónové prvky vystavené mechanickému zaťaženiu
 • podkladové betóny a cementové potery
 • výroba drobných betónových prvkov
 • stabilizácia zemín


Výhody

 • veľmi dobrá spracovateľnosť betónov a objemová stálosť
 • nižší vývin hydratačného tepla a pozvoľné narastanie pevností
 • vysoké koncové pevnosti, ktoré narastajú kontinuálne do 90 dní od zámesi
 • svetlá farba výsledného betónu
 • optimálny obsah trosky spôsobuje vyššiu odolnosť voči mierne agresívnemu prostrediu (prostredie XA1)

Fyzikálne a mechanické
vlastnosti
Norma
STN EN 197-1
CEMMAC
CEM III/A 42,5 N
Pevn. v tlaku po 2 dňoch (MPa) =>10 15 – 20
Pevn. v tlaku po 28 dňoch (MPa) => 42,5 =< 62,5 48 – 55
Začiatok tuhnutia (min) => 60 200 +- 260
Obj. stálosť – Le-Chatelier (mm) =< 10 0,0 – 3,0
Obsah SO 3 (%) =< 4,0 2,8 +- 3,2
Obsah Cl (%) =< 0,10 0,03 +- 0,08
Obsah trikalcium aluminátu v tomto cemente je menej ako 5%.


Nárast pevností CEM III/A 42,5 NCement CEM III/B-S 42,5N graph