Životné prostredie

Integrované povolenia
Podmienky preberania odpadov na zhodnocovanie

Podmienky preberania odpadov určených na energetické/materiálové zhodnocovanie

– Alternatívne palivá (TAP) a (KAP) na báze odpadov, ktoré sú preberané za účelom energetického/materiálneho zhodnocovania, musia spĺňať podmienky uvedené v Prevádzkovom poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov.
– Kvalitatívne požiadavky.

Tuhé alternatívne palivá (TAP) musia pri preberaní do zariadenia na zhodnocovanie odpadov spĺňať nasledovné kvalitatívne parametre:

 Parameter  Metóda analýzy  Medzná hodnota  Jednotka
 Obsah popola  STN P CEN/TS 154-14 2  max. 20  %
 Obsah vody  STN P CEN/TS 154-14 2  max. 25  hm. %
 Výhrevnosť  STN EN 15400  Hlavný horák = min. 18  MJ/kg
 Kalcinačný horák = min. 10  MJ/kg
 Cl  STN EN 15408  max. 1,5  %
 Hg  STN EN 15411  max. 2,0  mg/kg

Zoznam odpadov, ktoré je možné energeticky/materiálovo zhodnocovať v prevádzke cementárne CEMMAC a.s.

 Katalógové číslo  Názov odpadu
 01 04 09  Odpadový piesok a íly
 02 01 04  Odpadové plasty (okrem obalov)
 02 07 04  Materiály nevhodné na spotrebu alebo na spracovanie
 03 01 01  Odpadová kôra a korok
 03 01 05  Piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04
 03 03 01  Odpadová kôra a drevo
 03 03 07  Mechanicky oddelené výmety z recyklácie papiera a lepenky
 04 01 01  Odpadová glejovka a štiepenka
 04 02 09  Odpad z kompozitných materiálov (impregnovaný textil
 04 02 10  Organické látky prírodného pôvodu (napr. tuky, vosky)
 04 02 21  Odpad z nespracovaných textilných vlákien
 04 02 22  Odpad zo spracovaných textilných vlákien
 07 02 13  Odpadový plast
 07 02 99  Odpady inak nešpecifikované
 10 01 03  Popolček z rašeliny a (neupraveného) dreva
 10 01 05  Tuhé reakčné splodiny z odsírenia dymových plynov na báze vápnika
 10 09 08  Odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie iné ako uvedené v 10 09 07
 12 01 05  Hobliny a triesky z plastov
 12 01 06  Minerálne rezné oleje obsahujúce halogény okrem emulzií a roztokov
 12 01 07  Minerálne rezné oleje neobsahujúce halogény okrem emulzií a roztokov
 12 01 10  Syntetické rezné oleje
 12 01 12  Použité vosky a tuky
 12 01 19  Biologicky ľahko rozložiteľný strojový olej
 13 01 10  Nechlórované minerálne hydraulické oleje
 13 01 11  Syntetické hydraulické oleje
 13 01 12  Biologicky ľahko rozložiteľné hydraulické oleje
 13 01 13  Iné hydraulické oleje
 13 02 05  Nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje
 13 02 06  Syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje
 13 02 07  Biologicky ľahko rozložiteľné syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje
 13 02 08  né motorové, prevodové a mazacie oleje
 13 03 06  Chlórované minerálne izolačné a teplonosné oleje iné ako uvedené v 13 03 01
 13 03 07  Nechlórované minerálne izolačné a teplonosné oleje
 13 03 08  Syntetické izolačné a teplonosné oleje
 13 03 09  Biologicky ľahko rozložiteľné syntetické izolačné a teplonosné oleje
 13 03 10  Iné izolačné a teplonosné oleje
 13 04 01  Odpadové oleje z prevádzky lodí vnútrozemskej plavby
 13 07 03  Iné palivá (vrátane zmesí)
 15 01 01  Obaly z papiera a lepenky
 15 01 02  Obaly z plastov
 15 01 03  Obaly z dreva
 15 01 05  Kompozitné obaly
 15 01 06  Zmiešané obaly
 15 01 09  Obaly z textilu
 15 01 10  Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok, alebo kontaminované nebezpečnými látkami
 15 02 02  Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami
 15 02 03  Absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy
 16 01 03  Opotrebované pneumatiky
 16 01 19  Plasty
 16 02 14  Vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13
 16 02 16  Časti odstránené z vyradených zariadení iné ako uvedené v 16 02 15
 16 03 06  Organické odpady iné ako uvedené v 16 03 05
 17 02 01  Drevo
 17 02 03  Plasty
 19 02 11  Iné odpady obsahujúce nebezpečné látky
 19 08 12  Kaly z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 11
 19 09 02  Kaly z čírenia vody
 19 12 01  Papier a lepenka
 19 12 04  Plasty a guma
 19 12 08  Textílie
 19 12 10  Horľavý odpad (palivo z odpadov)
 19 12 12  Iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné ako 19 12 11
 20 01 01  Papier a lepenka
 20 01 10  Šatstvo
 20 01 11  Textílie
 20 01 26  Oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25
 20 01 38  Drevo iné ako uvedené v 20 01 37
 20 01 39  Plasty
 20 03 02  Odpad z trhovísk
Mesačný protokol emisných hodnôt

Názov dokumentu Kategória Formát
Emisné protokoly za rok 2016 ZIP Stiahnuť…
Emisné protokoly za rok 2017 ZIP Stiahnuť…
Emisné protokoly za rok 2018 ZIP Stiahnuť…
Emisné protokoly za rok 2019 ZIP Stiahnuť…
Emisné protokoly za rok 2020 ZIP Stiahnuť…
Emisné protokoly za rok 2021 ZIP Stiahnuť…
Emisné protokoly za rok 2022 ZIP Stiahnuť…
Správy o oprávnenom meraní emisií
Názov dokumentu Kategória Formát
Diskontinuálne meranie emisií za rok 2016 ZIP Stiahnuť…
Diskontinuálne meranie emisií za rok 2017 ZIP Stiahnuť…
Diskontinuálne meranie emisií za rok 2018 ZIP Stiahnuť…
Diskontinuálne meranie emisií za rok 2019 ZIP Stiahnuť…
Diskontinuálne meranie emisií za rok 2020 ZIP Stiahnuť…
Diskontinuálne meranie emisií za rok 2021 ZIP Stiahnuť…
Správy o periodickej inšpekcii zhody AMS

Názov dokumentu Kategória Formát
Funkčná skúška AMS 2016 PDF Stiahnuť…
Funkčná skúška AMS 2017 PDF Stiahnuť…
Funkčná skúška AMS 2018 PDF Stiahnuť…
Funkčná skúška AMS 2019 PDF Stiahnuť…
Funkčná skúška AMS 2020 PDF Stiahnuť…
Funkčná skúška AMS 2021 PDF Stiahnuť…