Voľne ložený cement

Portlandské cementy
Portlandské troskové cementy

CEM II/A-S 42,5 R
CEM II/B-S 42,5 N
CEM II/B-S 32,5 R – len na objednávku

Vysokopecné cementy

CEM III/A 42,5 N
CEM III/A 32,5 R
CEM III/B 32,5 N-SR – odolný proti síranom

Prímesy do betónov

AktivMAC