Mimoriadne Valné Zhromaždenie

Predstavenstvo spoločnosti CEMMAC a.s. so sídlom Cementárska 14/14, 914 42 Horné Srnie, IČO: 31412106, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín v Odd.: Sa, vložke č.: 14/R (ďalej len “spoločnosť“) týmto v súlade s ustanovením § 184 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len “Obchodný zákonník“) a článkom IX. stanov spoločnosti zvoláva

mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti,

ktoré sa bude konať dňa 29. mája 2019 o 10:00 hodine v sídle spoločnosti (Cementárska 14/14, 914 42 Horné Srnie), s nasledovným programom:

  1. Otvorenie mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti
  2. Voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia (predsedu mimoriadneho valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov)
  3. Odvolanie jedného člena dozornej rady
  4. Voľba jedného člena dozornej rady
  5. Záver

 

Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práva účasti akcionára na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti, práva hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia a uplatňovať návrhy je tretí deň predchádzajúci dňu konania riadneho valného zhromaždenia t.j. 26.5.2019.
Prezentácia akcionárov spoločnosti sa uskutoční v mieste konania riadneho valného zhromaždenia spoločnosti dňa 29.5.2019 so začiatkom od 09:30 do 10:00 hod.

viac informácií pre akcionárov >>