Cement pre konštrukcie v styku so zemou

FINECEM
cement s odolnosťou proti síranom 32,5 N-SR

Univerzálny cement s predĺženou dobou spracovateľnosti, vhodný
pre výrobu všetkých typov bežných betónov. Mimoriadne uplat-
nenie nachádza pri betonážach v teplom počasí a pri silnom vetre
a pre konštrukcie v styku so zemou.

Použitie

 • prostý betón a železobetón
 • základy, masívne konštrukcie a základové dosky
 • podkladové betóny, výplňové betóny do strateného debnenia
 • betóny v styku so zemou a pri zvýšenej chemickej agresivite (poľno-
  hospodársky intenzívne využívané pôdy)

 • cementové potery, malty a omietky

Výhody

 • vhodný pre betonáže v teplom počasí, nižší vývin
  hydratačného tepla znižuje riziko tzv. „spálenia betónu“

 • štandardný nárast počiatočných pevností minimalizuje riziko
  vzniku trhlín
  v konštrukci

 • dlhšia doba spracovateľnosti predlžuje čas ukladania betónu
 • vysoká jemnosť cementu zlepšuje plasticitu betónu, uľahčuje
  hladenie
  poterov a zjednodušuje ukladanie betónov

 • vysoká odolnosť voči síranovej agresivite pôdy

Fyzikálne a mechanické
vlastnosti
Norma
STN EN 197-1: 2011
CEMMAC
FINECEM
Pevn. v tlaku po 2 dňoch (MPa) neudáva 5 – 10 MPa
Pevn. v tlaku po 7 dňoch (MPa) min. 16 MPa 17 – 23 MPa
Pevn. v tlaku po 28 dňoch (MPa) 32,5 – 52,5 MPa 42 – 50 MPa
Začiatok tuhnutia (min) >=75 250 +- 50 min.

Cement spĺňa vyhl. c. 275/2004 Z. z. o redukovanom obsahu Cr6+.Kvalitu cementov dozoruje TSÚS Bratislava. CEMMAC je držitelom certifikátu manažmentu kvality ISO 9001: 2008 a environmentálneho manažmentu ISO 14001: 2004.


Nárast pevností FINECEMu

Rádionuklidy
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004