Cement
s odolnosťou proti síranom

Cement CEM III/B 32,5N-SR usage


Kvalita
Kvalitu cementov dozoruje
TSÚS Bratislava.
CEMMAC je držiteľom
certifikátu manažmentu
kvality ISO 9001: 2008
a environmentálneho
manažmentu
ISO 14001: 2004.
Redukované emisie CO2
Síranovzdorný cement

CEM III/B 32,5 N-SR
síranovzdorný cement

iba na objednávku s minimálnym odberom 280t

Síranovzdorný cement s dlhšou dobou spracovateľnosti, určený pre betonáže v prostredí so síranovou agresivitou, vhodný aj pre výrobu všetkých typov bežných betónov. Mimoriadne uplatnenie nachádza pri betonážach v teplom počasí a pre konštrukcie v styku so zemou.


Charakteristika

CEM III/B 32,5 N je charakteristický pomalším nárastom počiatočných pevností, pričom sedemdňové pevnosti sa pohybujú v rozmedzí 17 až 23 MPa a normalizované pevnosti po 28 dňoch v rozmedzí 42 až 50 MPa.


Použitie

  • hĺbkové založenie stavieb v styku s agresívnym prostredím
  • základy a konštrukcie v styku so zemou
  • prostý betón a železobetón nižších a stredných pevnostných tried
  • stabilizačné vrstvy ciest a diaľnic
  • výplňové betóny do strateného debnenia


Výhody

  • odolnosť voči síranovej agresivite ho predurčuje na betonáže v styku so zemou
  • vysoká jemnosť cementu zlepšuje plasticitu a čerpateľnosť betónu, uľahčuje hladenie poterov a zjednodušuje ukladanie betónov
  • vhodný pre betonáže v teplom počasí
  • štandardný nárast počiatočných pevností minimalizuje riziko vzniku trhlín v konštrukcii
  • dlhšia doba spracovateľnosti zjednodušuje ukladanie betónov

Fyzikálne a mechanické
vlastnosti
Norma
STN EN 197-1
CEMMAC
CEM III/B 32,5 N-SR
Pevn. v tlaku po 2 dňoch (MPa) 5 – 10
Pevn. v tlaku po 7 dňoch (MPa) =>16 17 – 23
Pevn. v tlaku po 28 dňoch (MPa) => 32,5 =< 52,5 42 – 50
Začiatok tuhnutia (min) => 75 250 +- 50
Obj. stálosť – Le-Chatelier (mm) =< 10 0,0 – 1,5
Obsah SO 3 (%) =< 4 2,7 +- 0,2
Obsah Cl (%) =< 0,10 0,05 – 0,03
Obsah trikalcium aluminátu v tomto cemente je menej ako 5%.


Nárast pevností CEM III/B 32,5 N-SRCement CEM III/B 32,5NS-R graph