Univerzálny
cement pre občiansku výstavbu

Cement CEM III/A 32,5R usage


Kvalita
Kvalitu cementov dozoruje
TSÚS Bratislava.
CEMMAC je držiteľom
certifikátu manažmentu
kvality ISO 9001: 2008
a environmentálneho
manažmentu
ISO 14001: 2004.
Redukované emisie CO2

CEM III/A 32,5 R
univerzálny cement

Univerzálny rýchloväzný cement s mimoriadne dobrou spracovateľnosťou a objemovou stálosťou, určený pre všetky typy betónov a mált v bytovej aj občianskej výstavbe.


Charakteristika

CEM III/A 32,5R je cement s rýchlejším nárastom počiatočných pevností s veľmi dobrou spracovateľnosťou. Dosahuje počiatočné pevnosti po 2 dňoch v rozmedzí od 12 do 18 MPa a normalizované 28-dňové pevnosti 45 až 52 MPa, čím tento cement vysoko prekračuje minimálne pevnosti stanovené normou.


Použitie

  • prostý betón a železobetón
  • betónové plochy, podkladové betóny
  • základy a základové dosky


Výhody

  • rýchlejší nárast počiatočných pevností umožňuje rýchlu pochôdznosť zhotovených plôch
  • vynikajúca spracovateľnosť zjednodušuje ukladanie a zhutňovanie betónov a uľahčuje hladenie poterov
  • vysoká plasticita zlepšuje čerpateľnosť betónov, poterov a mált a umožňuje aj strojové spracovanie
  • optimálny pomer jednotlivých zložiek zlepšuje vodotesnosť betónov a súdržnosť betónu s výstužou
  • nižší vývin hydratačného tepla ho predurčuje k spracovaniu aj v teplom počasí
  • je mierne síranovzdorný (do chemického prostredia max. XA1).

Fyzikálne a mechanické
vlastnosti
Norma
STN EN 197-1
CEMMAC
CEM III/A 32,5 R
Pevn. v tlaku po 2 dňoch (MPa) =>10 12 – 18
Pevn. v tlaku po 28 dňoch (MPa) => 32,5 =< 52,5 45 – 52
Začiatok tuhnutia (min) => 75 225 +- 50
Obj. stálosť – Le-Chatelier (mm) =< 10 0,2 – 0,9
Obsah SO 3 (%) =< 4,0 3,2 +- 0,2
Obsah Cl (%) =< 0,10 0,05 +- 0,03
Obsah trikalcium aluminátu v tomto cemente je menej ako 5%.


Nárast pevností CEM III/A 32,5 RCement CEM III/A 32,5R graph