Všestranný cement
s odolnosťou proti
síranom

 


Kvalita
Kvalitu cementov dozoruje
TSÚS Bratislava.
CEMMAC je držiteľom
certifikátu manažmentu
kvality ISO 9001: 2008
a environmentálneho
manažmentu
ISO 14001: 2004.

CEM III/B 32,5 N-SR
univerzálny cement

Síranovzdorný cement s dlhšou dobou spracovateľnosti, určený pre betonáže v prostredí so síranovou agresivitou, vhodný aj pre výrobu všetkých typov bežných betónov. Mimoriadne uplatnenie nachádza pri betonážach v teplom počasí a pre konštrukcie v styku so zemou.


Charakteristika

CEM III/B 32,5 N je charakteristický pomalším nárastom počiatočných pevností, pričom sedemdňové pevnosti sa pohybujú v rozmedzí 18 až 24 MPa a normalizované pevnosti po 28 dňoch v rozmedzí 43 až 50 MPa.


Použitie

 • hĺbkové založenie stavieb v styku s agresívnym prostredím
 • základy a konštrukcie v styku so zemou
 • prostý betón a železobetón nižších a stredných pevnostných tried
 • stabilizačné vrstvy ciest a diaľnic
 • priemyselné podlahy
 • výplňové betóny do strateného debnenia


Výhody

 • odolnosť voči síranovej agresivite ho predurčuje na betonáže v styku so zemou
 • vysoká jemnosť cementu zlepšuje plasticitu a čerpateľnosť betónu, uľahčuje hladenie poterov a zjednodušuje ukladanie betónov
 • vhodný pre betonáže v teplom počasí
 • štandardný nárast počiatočných pevností minimalizuje riziko vzniku trhlín v konštrukcii
 • dlhšia doba spracovateľnosti zjednodušuje ukladanie betónov

Fyzikálne a mechanické
vlastnosti
Norma
STN EN 197-1
CEMMAC
CEM III/B 32,5 N
Pevn. v tlaku po 2 dňoch (MPa) 6 – 12
Pevn. v tlaku po 7 dňoch (MPa) =>16 18 – 24
Pevn. v tlaku po 28 dňoch (MPa) => 32,5 =< 52,5 43 – 50
Začiatok tuhnutia (min) => 75 250 +- 50
Obj. stálosť – Le-Chatelier (mm) =< 10 0,0 – 1,5
Obsah SO 3 (%) =< 4 2,7 +- 0,2
Obsah Cl (%) =< 0,10 0,05 – 0,03
Obsah trikalcium aluminátu v tomto cemente je menej ako 5%.


Nárast pevností CEM III/B 32,5 N