Ideálny cement pre výrobu bežného transportbetónu

Cement CEM II/B-M (S-V) 42,5N usage


Kvalita
Kvalitu cementov dozoruje
TSÚS Bratislava.
CEMMAC je držiteľom
certifikátu manažmentu
kvality ISO 9001: 2008
a environmentálneho
manažmentu
ISO 14001: 2004.
Redukované emisie CO2

CEM II/B-M (S-V) 42,5N
portlandský zmesový cement

Univerzálny trosko – popolčekový cement pre betonárske práce, pri ktorých sa vyžadujú vyššie koncové pevnosti so stredne rýchlym nárastom pevností. Ideálny cement pre výrobu transportbetónu. Vďaka prímesiam má po zamiešaní pomalší vývin hydratačného tepla a vykazuje vyššiu spracovateľnosť.


Charakteristika

CEM II/B-M (S-V) 42,5N je cement vyrobený jemným zomletím portlandského slinku, granulovanej vysokopecnej trosky a popolčeka. Dosahuje 2-dňové pevnosti v rozmedzí od 20 do 24 MPa a normalizované 28-dňové pevnosti 53 až 58 MPa.


Použitie

  • prostý betón a železobetón stredných pevnostných tried
  • monolitické a masívne betónové konštrukcie
  • betónové plochy
  • striekané betóny
  • podkladové betóny a cementové potery


Výhody

  • veľmi dobrá spracovateľnosť a čerpateľnosť betónov
  • pomalší vývin hydratačného tepla
  • stredne vysoké koncové pevnosti

Fyzikálne a mechanické
vlastnosti
Norma
STN EN 197-1
CEMMAC
CEM II/B-M (S-V) 42,5N
Pevn. v tlaku po 2 dňoch (MPa) => 10 20 – 24
Pevn. v tlaku po 28 dňoch (MPa) => 42,5 =< 62,5 53 – 58
Začiatok tuhnutia (min) => 60 180 – 210
Obj. stálosť – Le-Chatelier (mm) =< 10 0,0 – 1,5
Obsah SO 3 (%) =< 3,5 3,2
Obsah Cl (%) =< 0,10 0,055


Nárast pevností CEM II/B-M (S-V) 42,5NCement CEM II/B-M (S-V) 42,5N graph