Annual General Meeting

Annual General Meeting
File Name Category Format
Oznámenie o zvolaní riadneho valného zhromaždenia PDF Download…
Vzor plnomocenstva na zastupovanie PDF Download…
Informácia o počte akcií a hlasovacích právach PDF Download…
Stanovisko dozornej rady spoločnosti CEMMAC k riadnej účtovnej závierke 2020 a návrhu predstavenstva na rozdelenie zisku PDF Download…
Návrhy uznesení k jednotlivým bodom RVZ PDF Download…
Zoznam osôb navrhovaných na zvolenie za členov DR na RVZ 23.6.2021 PDF Download…
Účtovná závierka za rok 2020 PDF Download…
Výročná správa za rok 2020 PDF Download…
Návrh zmien stanov CEMMAC 2021_1 o zmene na súkromnu a.s. PDF Download…
Návrh zmien stanov CEMMAC na RVZ 23-06-2021 nové úplné znenie stanov 2021 1 PDF Download…
Návrh zmien stanov cemmac 2021_2 o zmene na listiné akcie PDF Download…
Návrh zmien stanov CEMMAC na RVZ 23-06-2021 nové úplné znenie stanov po ukončení obchodovania na burze PDF Download…
Výsledky hlasovania RVZ 30 jún 2020 PDF Download…
Výsledky hlasovania RVZ 29 máj 2019 PDF Download…
Výsledky hlasovania MVZ 29 máj 2019 PDF Download…
Výsledky hlasovania RVZ 30 máj 2018 PDF Download…
Výsledky hlasovania MVZ 30 august 2017 PDF Download…
Výsledky hlasovania VZ 30 máj 2017 PDF Download…
Výsledky hlasovania VZ 31 máj 2016 PDF Download…
Výsledky hlasovania MVZ 30 júl 2015 PDF Download…
Výsledky hlasovania MVZ 24 september 2015 PDF Download…