Univerzálny
cement na celoročné použitie

OPTIMCEM
univerzálny rýchloväzný cement 32,5 R

Univerzálny rýchloväzný cement s mimoriadne dobrou spracovateľ-
nosťou, rýchlejším nárastom počiatočných pevností a objemovou
stálosťou, určený pre všetky typy betonáží.

Použitie

  • prostý betón a železobetón aj vyšších pevnostných tried
  • základy a základové dosky, betónové plochy
  • podkladové betóny a betónové potery
  • podlahy s podlahovým kúrením
  • výroba drobných stavebných prvkov
  • murovacie malty

Výhody

  • veľmi dobrá spracovateľnosť zjednodušuje ukladanie a zhutňo-
  • vanie betónov a uľahčuje hladenie poterov
  • vysoká plasticita zlepšuje čerpateľnosť betónov, poterov a mált
    a umožňuje aj strojové spracovanie

  • optimálny pomer jednotlivých zložiek zlepšuje vodotesnosť
    a súdržnosť
    betónu s výstužou

  • rýchly nárast počiatočných pevností umožňuje rýchlejšiu
    pochôdznosť
    zhotovených plôch

  • je odolný voči chemicky mierne agresívnemu prostrediu

Fyzikálne a mechanické
vlastnosti
Norma
STN EN 197-1: 2011
CEMMAC
OPTIMCEM
Pevn. v tlaku po 2 dňoch (MPa) min. 10 MPa 12 – 18 MPa
Pevn. v tlaku po 28 dňoch (MPa) 32,5 – 52,5 MPa 45 – 52 MPa
Začiatok tuhnutia (min) >=75 225 +- 50 min.

Cement spĺňa vyhl. c. 275/2004 Z. z. o redukovanom obsahu Cr6+.Kvalitu cementov dozoruje TSÚS Bratislava. CEMMAC je držitelom certifikátu manažmentu kvality ISO 9001: 2008 a environmentálneho manažmentu ISO 14001: 2004.


Nárast pevností OPTIMCEMu

Rádionuklidy
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004